O CENTRU
VIZIJA CENTRA
DNEVNA STORITEV
LASTNI PRODAJNI PROGRAM
PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
ŽIVLJENSKI UTRIP
INFORMACIJE JAVNEGA
ZNAČAJA
AKTUALNO
 
 
   
 

Z ustanovitvijo regijskega centra si je vodstvo VDC SAŠA zastavilo dolgoročne cilje, ki jih, v sodelovanju z zaposlenimi, sistematično vpenja, izvaja in spremlja v vseh organizacijskih enotah centra.


DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI VDC SAŠA

 • Dinamičen in celovit razvoj osnovne dejavnosti;
 • Zagotavljanje kakovostne storitve vsem uporabnikom;
 • Razvoj novih oblik in metod dela;
 • Razvoj informacijskega sistema kot podpore dejavnosti VDC.

DINAMIČEN IN CELOVIT RAZVOJ OSNOVNE DEJAVNOSTI
Izvajanje dnevne storitve VDC zajema opravila osnovne in socialne oskrbe. Zajema skrb za varnost in dobro počutje varovanca, pomeni ogrevane in vzdrževane prostore, organiziran prevoz in prehrano ter vsa strokovna opravila vodenja, varstva in oblik zaposlitve, ki so prilagojena posameznemu varovancu.

Osnova za dinamičen in celovit razvoj osnovne dejavnosti VDC je priprava in izvajanje individualnih dogovorov (načrtov) z varovanci. V njih so celostno obravnavane potrebe varovancev, dogovorjene glede na organizacijske in kadrovske možnosti, ki jih ima VDC SAŠA ter priložnosti, ki se porajajo v okolju.


ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE STORITVE VSEM UPORABNIKOM
Načrtovanje, izvajanje in evalvacijo opravljene storitve dnevnega varstva je možno zagotoviti z zaposlenimi, ki so ustrezno usposobljeni, imajo funkcionalna znanja, spretnosti in veščine ter osebnostne lastnosti za kvalitetno izvajanje strokovnega oziroma spremljajočega dela.

Skrb za permanenten razvoj kadrov in karier zaposlenih je osnova za delovno in osebno zadovoljstvo vsakega delavca v VDC SAŠA, za dobro klimo in rezultate dela ter rast in razvoj osnovne dejavnosti.


RAZVOJ NOVIH OBLIK IN METOD DELA
VDC SAŠA se bo v prihodnosti razvijal in programsko dopolnjeval z organizacijskimi oblikami in metodami dela, ki bodo nudile varovancem tako dnevno kakor tudi možnosti za celodnevno storitev ter druge organizirane oblike pomoči družini in posamezniku na domu ali v drugi organizirani obliki.

Aktualne potrebe varovancev ali lokalnega okolja za razvoj novih oblik in metod dela bo VDC SAŠA obravnaval kot kompetenten strokovni partner oziroma nosilec projektnih aktivnosti.


RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA KOT PODPORE DEJAVNOSTI
Sodobna organizacija dela zahteva dobra informacijska znanja, ki omogočajo hitro in kvalitetno izvajanje dela. Računalniško opismenjevanje zaposlenih in kvalitetna računalniška podpora dejavnosti je osnova za pregledno izvajanje planiranih aktivnosti, javnost in promocijo dela.


Dolgoročno zastavljeni cilji VDC SAŠA se bodo letno realizirali s poudarkom na:
 • razvijanju sposobnosti varovanca in skrbi za samega sebe (skrbi za urejen videz, osebno higieno, hranjenje);
 • ohranjanju že pridobljenih sposobnosti varovanca;
 • ohranjanju, pridobivanju in razvijanju socialnih navad (samozagovorništvo, tovarištvo, solidarnost, medsebojna pomoč pri posameznikih in v skupini);
 • razvoju modela zdravstvene nege, oskrbe in prehrane ter preventivne dejavnosti v smislu osveščanja o zdravi prehrani, rekreaciji, zdravstvenih stanjih varovancev ipd;
 • zagotavljanju oblik dela in zaposlitve glede na individualne sposobnosti varovanca;
 • soodločanju varovancev pri načrtovanju programskih aktivnosti, o porabi sredstev od prodaje ustvarjenih izdelkov ter pravilih hišnega reda;
 • zasledovanju ciljev vseživljenjskega učenja;
 • razvijanju novih načinov in oblik skrbi za varovanca;
 • splošni varnosti in dobremu počutju varovanca;
 • urejanju in vzdrževanju širšega in ožjega bivalnega okolja varovanca;
 • sodelovanju z vrstniki, ciljnimi in interesnimi skupinami, posamezniki in institucijami;
 • sodelovanju in vpenjanju v družbene in družabne aktivnosti socialnega okolja ter
 • drugimi osnovnimi in nadstandardnimi dejavnostmi, ki bodo dvigovale kvaliteto življenja uporabnika dnevne storitve VDC SAŠA.


Vodstvo se je ob ustanovitvi regijskega centra zavedalo, da mora nadaljnji razvoj VDC SAŠA potekati enakomerno, ob upoštevanju enakih možnosti za vse pridružene organizacijske enote, spoštovanju njihove samostojnosti in potreb njenih varovancev.

 

Darija Lesnjak
direktorica