O CENTRU
VIZIJA CENTRA
DNEVNA STORITEV
LASTNI PRODAJNI PROGRAM
PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
ŽIVLJENSKI UTRIP
INFORMACIJE JAVNEGA
ZNAČAJA
AKTUALNO
 

 

 

 

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA SAŠA


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU


- Naziv in naslov ograna, ki je sprejel ta katalog:
  Varstveno delovni center SAŠA (krajše VDC SAŠA)

- Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela:
  Darija Lesnjak, prof. pedagog

- Datum prve objave kataloga:
  november, 2007

- Datum spremembe:
  /

- Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
  www.vdcsasa.si

- Druge oblike kataloga:
  Tiskana oblika, ki je dostopna na sedežu VDC SAŠA, Kidričeva 19A, Velenje2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI
    RAZPOLAGA


- Sedež zavoda:
  Kidričeva 19 A, 3320 Velenje

- Telefon: 0590 90 250, Telefaks: 0590 90 263

- Elektronski naslov:
  info@vdcsasa.si

- Spletna stran:
  www.vdcsasa.si

- Davčna številka:
  50456717

- Matična številka:
  1821474

- Transakcijski račun:
  UJP 01100-6000002351

- Podatki o ustanovitvi:
  VDC SAŠA je ustanovila Vlada Republike Slovenije s sklepom z dne 10.6.2003

- Podatki o registraciji:
  Okrožno sodišče v Celju, Registrska številka: Srg 200400624 , vložna številka: 10786800

- Organi zavoda:
  • SVET ZAVODA
  • DIREKTOR
  • STROKOVNI SVET
  • SVET STARŠEV
(kot posvetovalno telo)

- Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
  - VDC SAŠA, enota JEŽEK, Kidričeva 19 A, 3320 Velenje
    Tel.: 0590 90 259 – vodja enote
  - VDC SAŠA, enota MAKSI, ulica Talcev 6, 3310 Žalec
    Tel.: 0590 90 025 – vodja enote
  - VDC SAŠA, enota VRBA, Prihova 56, 3331 Nazarje
    Tel.: 0590 90 010 – vodja enote2. a  Podatki o organizaciji

- Kratek opis delovnega področja organa: VDC SAŠA je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za polnoletne osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.


o Osnovne dejavnosti zavoda so:
    - vodenje – defektološka rehabilitacija,
    - varstvo in organizacija prevozov,
    - zaposlitev pod posebnimi pogoji,
    - zaposlitev na domu,
    - opravljanje posebnih oblik priprav na zaposlitev,
    - gospodarska dejavnost v okviru javne službe, ki je namenjena višji kakovosti življenja in 
      varstva varovancev: kooperantski program, lastni program.

o Drugo socialno varstvo z nastanitvijo (institucionalno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb);
o Druge socialne dejavnosti (osebna pomoč posamezniku, socialna oskrba na domu, pomoč
   družini na domu);
o Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
o Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (zdravstvena nega, fizioterapija,
   psihoterapija, delovna terapija, logopedija, dietetika);
o Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega
   zavarovanja;
o Poleg teh osnovnih dejavnosti je zavod registriran tudi za opravljanje večjega števila komercialnih
   dejavnosti, ki so navedene v statutu zavoda.2. b  Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega
        značaja


- Pristojna oseba:
  Darija Lesnjak, prof.pedagog, direktorica
  Kidričeva 19 A, Velenje
  Elektronski naslov: darja.lesnjak@vdcsasa.si
  Telefon: 0590 90 2602 .c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
        področja organa ter notranjih aktov


- Zakon o zavodih,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
- Zakon o postopku za uveljavljanje socialno varstvenih pravic,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o požarni varnosti,
- Zakon o varovanju zdravja in varstva pri delu,
- Kolektivna pogodba za področje zdravstva in socialnega varstva,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,
- Pravilnik o tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter
  zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te storitve,
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
- Pravilnik o pripravništvu in strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva,
- Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega
  varstva,
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev in sodelavcev na področju
  socialnega varstva.

Večina navedenih aktov je dostopnih na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
www.gov.si/mddsz/?PID=-1&CID=173&L=sl#4.%20SOCIALA%20(SD)2. d  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra
        predpisov)


Predlogi predpisov:
VDC SAŠA ni predlagatelj predpisov. Predlogi predpisov so dostopni na straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: www.gov.si/mddsz/?PID=-1&CID=173&L=sl2. e  Seznam strateških in programskih dokumentov

Sprejeti strateški in programski dokumenti:
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010
- Predlagani strateški in programski dokumenti so objavljeni na straneh Ministrstva za delo,
  družino in socialne zadeve: www.gov.si/mddsz/?PID=-1&CID=173&L=sl2 .f  Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali
       javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:


- Postopek za sprejem v dnevno varstvo
- Postopek za premestitev
- Postopek za odpust iz zavoda.

Več o navedenih postopkih v Pravilniku o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.2. g  Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja:

- Evidenca zaposlenih delavcev,
- Evidenca o plačah zaposlenih,
- Evidenca o uporabnikih, ki so vključeni v VDC SAŠA,
- Evidenca o udeležencih javnih del,
- Evidenca o prostovoljcih,
- Evidenca o izrabi delovnega časa,
- Evidenca o izobraževanju delavcev,
- Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih,
- Evidenca o varstvu pri delu delavcev,
- Evidenca sklenjenih pogodb,
- Evidenca o javnih naročilih.

Dostop do osebnih podatkov, ki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pomenijo kršitev varstva osebnih podatkov, ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen dostop do podatkov, navedenih v 6.členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Url.l.RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), ki je objavljen na: www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200651&dhid=826232. h  Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali
        seznam pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja:


Seznam informacij javnega značaja:
- informacije o letnih poročilih
- informacije o sejnem gradivu sveta zavoda

Notranji akti:
- Statut VDC SAŠA,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,
- Pravilnik o notranji organizaciji VDC SAŠA,
- Pravila hišnega reda v VDC SAŠA,
- Požarni red in ocena požarne ogroženosti v VDC SAŠA,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja,
- Pravilnik o kriterijih in merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev VDC SAŠA,
- Pravilnik o kriterijih in načinu nagrajevanja varovancev v VDC SAŠA,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o naročilih male vrednosti,
- Pravilnik o delovnih razmerij delavcev VDC SAŠA,
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in poslovnih tajnosti v VDC SAŠA,
- Kodeks priporočljivega obnašanja in ravnanja delavcev v VDC SAŠA,

- Pravilnik o povračilu stroškov za prevoz na delo in iz dela ter povračilu stroškov za prehrano med
  delom delavcev VDC SAŠA
- Pravilnik o povračilih stroškov v zvezi z delom v VDC SAŠA,
- Pravilnik o volitvah in imenovanju članov Sveta VDC SAŠA.

Navodila:
- Navodilo o sistemu varovanja in uporabi alarmnih naprav v VDC SAŠA,
- Navodilo o obračunu izvajanja nadstandardne dejavnosti,
- Navodilo o blagajniškem poslovanju,
- Navodilo o delovnem času v VDC SAŠA,
- Navodilo o uporabi in upravljanju službenih avtomobilov v VDC SAŠA,

Študije, periodični pregledi, projekti:
- Študija požarne varnosti v VDC SAŠA,
- Periodični pregledi strojev in naprav,
- Projekt HACCAP,
- Projekt širitve mreže VDC SAŠA.3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI ORGAN
    RAZPOLAGA


1. Neposreden dostop: Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na sedežu VDC SAŠA, Kidričeva 19 A, Velenje, vsak dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: dostop v stavbo je mogoč z invalidskimi vozički

Po elektronski poti: na spletnem naslovu VDC SAŠA www.vdcsasa.si


2. Dostop na podlagi posebne zahteve: Zahtevo lahko vložite osebno, v tajništvu VDC SAŠA – pisno ali ustno na zapisnik, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

Na podlagi vaše zahteve je VDC SAŠA dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje.4. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod prosilcu ne zaračunava stroškov:
- za vpogled v zahtevano informacijo,
- za telefonsko posredovanje informacije,
- za posredovanje informacij po elektronski pošti,
- za posredovanje informacije preko telefaksa, če skupaj ne presega petih strani.

Ostali stroški (poštnina, stroški posredovanja prepisa, fotokopije...) se zaračunajo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

- Prosta delovna mesta
- Možnost vključitve uporabnika v zavod.