O CENTRU
VIZIJA CENTRA
DNEVNA STORITEV
LASTNI PRODAJNI PROGRAM
PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
ŽIVLJENSKI UTRIP
INFORMACIJE JAVNEGA
ZNAČAJA
AKTUALNO

S sklepom Vlade Republike Slovenije je bil ustanovljen javni socialno varstveni zavod, Varstveno delovni center Velenje, ki je pričel s poslovanjem 1.10.2003. V maju 2004 se je VDC Velenje preimenoval v Varstveno delovni center SAvinjsko-ŠAleške regije, skrajšano VDC SAŠA.

VDC SAŠA je javni socialno varstveni zavod, ki pokriva potrebe odraslih invalidnih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju na podroèju treh upravnih enot (UE Velenje, UE Mozirje in UE Žalec) oziroma petnajstih občin.

Z ustanovitvijo regijskega centra, ki ima sedež v Velenju, na Kidričevi cesti 19a, so ustanovitelji združili potrebe uporabnikov treh organizacijskih enot, ki so prej delovale v okviru šole s prilagojenim programom (Enota Ježek Velenje), kot dejavnost Centra za socialno delo (Enota Mozirje) oziroma kot ena od enot Centra za varstvo in delo Golovec Celje (Enota Žalec).

Z realizacijo smernic nacionalnega programa na področju socialnega varstva je VDC SAŠA postal eden od mnogih, v mreži dnevnih centrov, ki organizirajo obliko varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb do storitve, ki jim daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanje koristnega in njihovim zmožnostim primernega dela.
 

Uprava:
VDC Saša
Naslov: Kidričeva cesta 19 a, Velenje
Telefon: 0590 90 250
E-pošta: info@vdcsasa.si
 

Organizacijske enote:
VDC Saša, Enota Ježek
Naslov: Kidričeva cesta 19 a, 3320 Velenje
Telefon: 0590 90 259
E-pošta: info@vdcsasa.si

VDC Saša, Enota Vrba
Naslov: Prihova 56, 3331 Nazarje
Telefon: 0590 90 010
E-pošta: vodja.vrba@vdcsasa.si
Katalog izdelkov 2018